Informace k otevření MŠ

Vážení zákonní zástupci,

od 10.05.2021 bude naše mateřská škola otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

Těšíme se na Vás

INFO: Testování v MŠ

S platnosít od 3. 5. 2021 se mění frekvence preventivního antigenního testování ve školách, to doposud probíhalo dvakrát týdně. Nově se bude testovat pouze jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve školce v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školky. Nebude-li dítě přítomeno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

------------------

Vážení rodiče,

od 12. dubna 2021 bude Mateřská škola otevřena pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a to v neměnných skupinách 15 dětí,

dále pro děti ze tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (logopedická třída) 

a pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci IZS.


Vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele.

Vzor: Potvrzení od zaměstnavatele pro vzdělávání v MŠ

Testování

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti MŠ 2x týdně Ag testy (pondělí a čtvrtek, případně ve dnech, kdy dítě nastoupí do MŠ).

Testovat se děti nemusí pokud:

 • Zákonný zástupce doloží, že dítě prodělalo COVID-19 a od prvního RT-PCR s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dní.
 • Dítě bylo na testech ve zdravotnickém zařízení a má negativní výsledek RT-PCR testu nebo POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin).

Vše je nutné prokázat např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné podobě.

Průběh testování

Testovací místnost bude třída Kuřátko v přízemí budovy. 

V testovací třídě bude maximálně 5 dětí a 5 zákonných zástupců. 

Další děti a rodiče budou čekat před budovou mateřské školy, ke vstupu do budovy je vyzve pověřená pracovnice. Při testování se řiďte pokynu personálu.

Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje neinvazivním antigenním testem za dohledu pedagogické pracovnice a vyčká výsledek testu. 

V případě negativního výsledku odvede dítě do třídy, která  mu bude určena:

 • Předškolní děti budou rozděleny do tříd Květinka a Muchomůrka.
 • Děti z logopedické třídy zůstanou ve své třídě Beruška.
 • Děti zákonných zástupců IZS budou ve třídě Sluníčko.

Seznam rozdělení dětí na třídy bude k dispozici na tabuli u vstupu do školy a na dveřích do šaten

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je zákonný zástupce povinen sdělit při obnovení docházky. 

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Prosíme rodiče, aby  počítali s časovou prodlevou a přivedli děti do MŠ včas, aby si v klidu své dítě otestovali a odvedli do třídy.

Testovat se bude pouze v čase od 6:00 hod do 7:45 hod.

Nelze přijmout dítě, které nebude v tomto čase testováno!

Ochrana dýchacích cest:

Ochranu dýchacích cest tzn. respirátor nebo roušku děti, které budou docházet do MŠ mít v prostorách MŠ nemusí, ostatní zaměstnanci a třetí osoby se budou i nadále řídit aktuálním vládním nařízením o ochranných prostředcích dýchacích cest. Ve vnitřních prostorách budovy je povinný respirátor.                           

V případě dalších dotazů kontaktujte ředitelství školy, případně třídní učitelky.

Přejeme Vám dobrou náladu a pevné zdraví.
Personál MŠ                                                       
Informační video: 

https://youtu.be/BmDnd140UH4

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih