Platby

Pro odhlašování dětí využívejte tyto telefonní čísla:

mateřská škola:

596 738 073; 602 729 931

Třída Muchomůrka            

596 768 555

kuchyň:

596 737 468

třída Beruška

596 768 556

Vnitřní řád školní jídelny >>>

-------------------

Sdělení o výběru úplaty za předškolní vzdělávání a stravného pro školní rok 2022/23

Stravné a úplata za předškolní vzdělávání dětí (tzv. školné) se bude vybírat zálohově na bankovní účet MŠ, a to vždy k 20. dni měsíce na měsíc následující (tzn. v srpnu musí být provedena platba na září!!). Zákonní zástupci, kteří nemají bankovní účet, budou zálohy hradit formou poštovní poukázky, kterou si vyzvednou u učitelek na jednotlivých třídách.

Výše měsíčních záloh:

celodenní děti:       1 550,- Kč
děti předškolního věku:  1 000,- Kč
děti, které dovrší 7 let:   1 050,- Kč

Vyúčtování bude provedeno 1x ročně, a to k 30. 6. 2023. V případě požadavku ze strany zákonného zástupce je vyúčtování záloh možné po dohodě s ředitelkou školy i v jiném termínu.

Od 1.9.2022 ředitelka příspěvkové organizace stanovila úplatu za předškolní vzdělávání na 550,- Kč.

Zákonní zástupci, kteří uplatňují osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání si odečtou od dané měsíční zálohy částku za předškolní vzdělávání.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (tzv. dítě v povinném předškolním vzdělávání až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v ZŠ).

Bankovní spojení pro placení záloh:

  • KB Ostrava-Hrabůvka 51536761 / 0100
  • Variabilní symbol platby: bude přidělen dle seznamu na dané MŠ
  • Konstantní symbol: 308

Dlužníkem se stává zákonný zástupce dítěte, který do posledního pracovního dne předcházejícího měsíce nezaplatil zálohu.

Ředitelka příspěvkové organizace může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu.

Prosíme všechny rodiče, aby veškeré platby prováděli včas a v daném termínu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Platby v MŠ pro školní rok 2022/23>>>

 ---------------------------------------------------------- 

Dodatek č. 1/2022 k Vnitřní směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání a školní stravování

Výše školního stravování:

celodenní stravování 44,00 Kč 7-mi letí  47,00 Kč
přesnídávka 12,00 Kč   12,00 Kč
oběd 21,00 Kč   24,00 Kč
svačina 11,00 Kč   11,00 Kč

 V celkové částce za přesnídávku, oběd a svačinu je zahrnuta částka 4,- Kč na pitný režim.

Po dobu adaptace dítěte na vstup do MŠ uděluje ředitelka příspěvkové organizace výjimku pro děti přijaté k celodennímu pobytu a celodennímu stravování (viz. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání). V době adaptace dítěte na kolektiv je umožněno zákonným zástupcům dítěte po dohodě s učitelkami vyzvedávat si dítě v průběhu celého dopoledne i odpoledne. Po tuto dobu adaptace zákonní zástupci hradí stravné dle odebrané skutečnosti, úplata za vzdělávání se hradí v plné výši.

První zálohová platba se hradí v srpnu (do 27. 8. 2022) na září 2022 a poslední platba v květnu (do 25. 5. 2023) na červen 2023. Vyúčtování bude provedeno k 30. 6. 2023, tj. do 15. 7. 2023 budou vráceny přeplatky za stravné na účty rodičů dětí.

Omlouvání a přihlašování dětí

Dítě lze omluvit pouze den předem do 13 hodiny.  Pokud dítě onemocní - 1. den nemoci bude strava vydána do jídlonosiče od 11,15 do 11,35 hodin ve školní jídelně mateřské školy, další dny již dítě musí být ze stravy omluveno.

Neodhlášený oběd je možno odebrat pouze první den nemoci. Další dny tyto obědy již není možno odebrat!!! Jestliže oběd nebude odhlášen, zákonnému zástupci bude doúčtována další částka z titulu náhrady škody (ve smyslu Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že obědy odhlášeny nebudou, bude školní jídelna na základě sledování absence žáka ve škole nucena doúčtovat režijní náklady všech neodhlášených obědů dle kalkulace mzdových a věcných nákladů na 1 oběd, který od 1. 9. 2022 činí 157,- Kč.

 

Dodatek k platbě v MŠ 2022/23>>>

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider slider slider slider slider

---infopanel---

MŠ Srbská 4

Srbská 4, Ostrava-Výškovice

IČ: 75029839

Rychlé kontakty

+420 596 737 543
msstankova@seznam.cz

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih